Geef nooit op en focus op Jezus

Zondag 28 mei 2017: “Geef nooit op en focus op Jezus” – “Never give up and focus on Jesus” (Nederlands)

– Ps. Hoo Handojo –

Aanbidding / Worship (klik hier voor de liedvolgorde)

Prediking / Message (klik hier voor een samenvatting)

13 gedachtes over “Geef nooit op en focus op Jezus

 1. Mensen moeten vast en zeker focussen op Jezus, want hij is de Weg naar God en niet God zelve, zoals vele christenen hem in hun god gemaakt hebben. Velen zijn verblind door de menselijke leerstellingen die hun kerkgenootschappen hen hebben opgedrongen en nemen nooit tijd om eens werkelijk de Bijbel van a to z te lezen. indien zij dat zouden doen zouden zij beter weten en zouden zij nog meer de belangrijke rol waarderen die Jezus in de geschiedenis van de mensheid speelt.

  Like

  1. Beste jeshuaist,

   Dank voor uw interesse in onze website. Jezus Christus is inderdaad de enige Weg naar God (Joh. 14: 6). Tegelijk is Jezus wel degelijk God. Dit kan je o.a. besluiten uit volgende bijbelverzen:

   “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God” (Joh. 1: 1, HSV)

   en even verderop staat het volgende:

   “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” (Joh. 1:14, HSV)

   Jezus Christus is namelijk het vleesgeworden Woord van God en heeft onder ons gewoond.

   Gods zegen!

   Like

   1. De verzen van het Johannes evangelie spreken over het Woord of het resultaat van spreken en zeggen helemaal niet dat Jezus God is maar verwijst naar dat het Woord, of datgene wat God gesproken had, in de Tuin van Eden, waar God reeds een oplossing voorzag tegen de Vloek der dood. Met de geboorte van Jezus kwam dat woord of het gesprokene of beloofde tot werkelijkheid in het vlees. zodanig is zoals u ook zegt het vleesgeworden woord van God maar dit betekend niet dat Jezus God is geworden of dat God in het vlees is geworden of gekomen.

    Like

    1. En hoe legt u de volgende bijbelverzen uit?

     “Rom. 10:9 (HSV)
     9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.”

     Hier staat er dat je redding afhankelijk is van de Heere Jezus. “Heer” is een veelgebruikte verwijzing naar God de Vader, maar hier gebruikt Paulus het om te verwijzen naar Jezus Christus.

     “Joh. 16:13-15 (HSV)
     13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
     14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
     15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.”

     In deze verzen van Johannes wordt de eenheid tussen God de Vader, God Jezus Christus en God de Heilige Geest geïllustreerd. Het is de Heilige Geest die neemt uit Jezus en het aan ons verkondigt. En Jezus zegt hier dat alles wat de Vader heeft, ook van Hem is. Met alles wordt dus ook bedoeld Zijn Goddelijke status. Ik leidt hier uit af dat Jezus ook God is.

     John 17:21 (HSV)
     21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

     In bovenstaand vers staat het nog duidelijker. Jezus en de Vader zijn één. Als ze volledig één zijn, is dat niet enkel in boodschap of Woord, maar ook in het “zijn”. Ze zijn m.a.w. ofwel beiden goddelijk, ofwel beiden niet goddelijk.

     John 14:9 (HSV)
     9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

     Ook in dit vers wordt duidelijk dat wie Jezus gezien heeft, ook Vader God gezien heeft. Hoe kan dat? Omdat ze beiden God zijn.

     Nu geloof ik wel dat Jezus op aarde volledig mens was (Jezus had namelijk zijn goddelijkheid afgelegd en kwam als mens op aarde), maar Hij stond wel in continue verbinding met Vader God en de Heilige Geest. Bij zijn doop door Johannes de Doper kwam de Heilige Geest namelijk volledig op Jezus.

     Colossians 2:9 (HSV)
     9 Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.

     Dit vers in Kolossenzen verduidelijkt dat de volheid van God in Jezus woont. Jezus is dus God.

     Gods zegen!

     Like

     1. Rom. 10:9 spreekt duidelijk over het belijden van Jezus Christus, die de zoon van God is en spreekt niet van hem te aanbidden als God.

      Jezus is ook diegene die redding brengt. Dankzij zijn zoenoffer of zijn betaling voor de zonden (zijn loskoopoffer) is er nu de Genade van vergeving voor iedereen.

      In Joh. 16:13-15 wordt gezegd dat Jezus van God heeft gekregen. Hem is de autoriteit gegeven. Indien Jezus God is zou Hij sowieso die autoriteit al hebben.

      Fijn dat u John 17:21 aan haalt waarin duidelijk wordt verzocht aan de gelovigen die zelfde eenheid te hebben als Jezus met God heeft.
      Lees maar eens “opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U” en denk er bij na wat dat zou betekenen als Jezus God is en wij in eenheid met hem zijn zoals hij in eenheid met God is en dan God zou zijn, dan zouden wij ook God zijn (volgens uw redenering). Er staat ook geschreven “dat ook zij in Ons één zullen zijn” dus zullen wij in God één moeten zijn zoals Jezus één is in God. Wel te verstaan opdat de wereld zal geloven dat God Jezus gezonden heeft. En dat laatste lijkt u ook niet te geloven, al hoewel het duidelijk in de bijbel staat en u het zelf aan haalt. (?)

      In John 14:9 staat helemaal niet dat Jezus God zou gezien hebben. Wel wordt er verwezen door Jezus dat indien mensen, zoals Filippus, naar Jezus zouden zien de goddelijke eigenschappen zouden zien. In christus moeten wij de Godheid Jehovah gaan erkennen, doordat Jezus God geopenbaard heeft.

      Kan u zeggen waar in de Bijbel staat dat God zijn goddelijkheid afgelegd had en als mens op aarde kwam ?

      Like

      1. Beste,

       In “Joh. 16: 13-15” lees ik nergens iets over autoriteit dat Jezus van God krijgt. Er staat duidelijk dat de Geest van de waarheid (dit is de Heilige Geest) u (=Jezus’ toehoorders) de weg zal wijzen in heel de waarheid. Hij (= de Heilige Geest) zal uit het Mijne (=uit Jezus) nemen en het u (=Jezus’ toehoorders) verkondigen. Dan staat er: “Alles wat de Vader (= Vader God) heeft, is het Mijne (= Jezus).” Hier versta ik uit dat God de Vader en Jezus Christus op zijn minst alles delen met elkaar. Met alles wordt ook bedoeld zijn Godheid. Dan neemt de Heilige Geest uit Jezus en deelt het met de gelovigen. Uiteraard worden wij dan niet gelijk aan God, maar worden we naar de waarheid geleid.

       In “Joh. 14:9” staat inderdaad niet letterlijk dat Jezus de Vader heeft gezien, maar als Jezus de Vader niet heeft gezien, hoe kan Jezus dan beweren “wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”? Als Hij beweert dat je de Vader door Hem (Jezus) kan zien, dan moet Jezus toch wel zeer dicht contact met God de Vader hebben? Misschien zo dicht, dat Jezus de Vader wel kan zien…

       Bovendien is de geboorte van Jezus ook al zeer wonderbaarlijk. Hij is geboren verwekt zonder menselijke tussenkomst, zonder bevruchting van een eicel door een zaadcel. Bij deze gebeurtenis was de Heilige Geest ook betrokken. Zie hieronder.

       Lucas 1:35 (HSV): En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

       Lees ook eens onderstaand bijbelvers:

       Joh. 1:18 (HSV): Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

       Er staat duidelijk “die in de schoot van de Vader is”. Heeft Jezus dan God niet gezien als Hij uit de schoot van de Vader komt? Dan wordt de eenheid tussen God de Vader en Jezus Christus zoals beschreven in “Joh. 17:21” nog duidelijker. In dat vers staat trouwens niet dat de christenen één zullen zijn en als God zullen worden. Nee, Jezus verlangt eenheid onder de christenen, zoals er eenheid is tussen God de Vader en Jezus Christus.

       En uiteraard geloof ik dat Jezus op aarde gekomen is om wie in Hem gelooft te redden. Dat staat in onderstaand vers:

       Joh. 3:16 (HSV): Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

       Om op uw laatste vraag te antwoorden volgende verzen:

       Filippenzen 2:5-11
       5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
       6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
       7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
       8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
       9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
       10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
       11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

       Ik lees hier “hoewel Hij in de gestalte van God was” en “aan God gelijk te zijn” (vers 6) en in vers 7 “Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden”. Vers 10-11 is ook krachtig. Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere (= God) is, tot heerlijkheid van God de Vader.

       Ik wil zeker niet beweren dat ik de drieëenheid volledig begrijp. Het blijft een mysterie, net zoals we God niet helemaal kunnen vatten in dit aardse leven.

       Gods zegen!

       Like

       1. Mits u misschien een bijbelvertaling gebruikt waar authoriteit vervangen is door ‘macht’ kan u hier vinden dat deze bijbelvertaling meldt dat Jezus de macht of de mogelijkheid heeft gekregen om te handelen in naam van God.

        “En Jezus , bij hen komende (5631), sprak (5656) tot hen , zeggende (5723): Mij is gegeven (5681) alle macht in hemel en op aarde .” (Mattheüs 28:18 SVV)

        “En heeft Hem macht gegeven (5656), ook gericht te houden (5721), omdat Hij des mensen Zoon is (5748).” (Johannes 5:27 SVV)

        Like

       2. U zelf haalt aan dat het de Geest of Kracht van God was die Jezus in de moederschoot plantte, wat duidelijk aangeeft dat God niet in haar kroop om later uit haar te kruipen en zo God in een mensengedaante te spelen op aarde. Toch gaat u eer van uit dat wat God ook zei over die man die in de rivier Jordaan stond niet waar was. Daar zei Hij:

        “En ziet (5628), een stem uit de hemelen , zeggende (5723): Deze is (5748) Mijn Zoon , Mijn Geliefde , in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb (5656)!” (Mattheüs 3:17 SVV)

        Ook blijkt u verder geen geloof of aandacht te schenken in de andere gezegden van God of Gods Woord, de bijbel, waarin duidelijk staat:

        “Want alzo lief heeft God de wereld gehad (5656), dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (5656), opdat een iegelijk die in Hem gelooft (5723), niet verderve (5643), maar het eeuwige leven hebbe (5725).” (Johannes 3:16 SVV)

        Ik geef er de Strong nummers bij zodat u het originele woord kan terug vinden alsook kan nagaan wat er voor dat specifiek woord in uw Bijbelvertaling moge staan en wat dat eigenlijk betekent.

        Op het inzicht van de Enige Ware God rekenend,
        u toegenegen

        Like

        1. Ik denk dat we een beetje naast elkaar spreken. Uiteraard geloof ik dat Jezus Gods Zoon is die door God gezonden is naar de aarde om de relatie die God had met Adam (voor de zondeval) te herstellen. Door Zijn offer in Zijn kruisdood op Golgotha heeft Jezus de zonden van de wereld op Zich genomen. En heeft Hij de dood overwonnen door op de 3de dag te verrijzen. Er is dus opnieuw toegang tot God via Jezus. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

         Ik denk dat het punt waar we van mening verschillen, het feit is dat ik ook geloof dat Jezus zelf ook God is. En niet enkel de Zoon van God. Je kan het ook zo zien. De zoon van iemand kan niet anders dan karakteristieken van de vader overnemen. In de dierenwereld is het net zo. Een konijn zet andere konijnen op de wereld, een paard andere paarden,… Er zal niet plots een muis als nakomeling van een konijn op de wereld komen…. bij wijze van spreken (zeker niet oneerbiedig bedoeld). Dus… als Jezus de Zoon is van God, dan is logischerwijze Jezus zelf ook God. Een zoon van God is geen mens. Op aarde nam Jezus weliswaar de vorm aan van een slaaf (Filippenzen 2:7), maar Hij is en blijft wel goddelijk.

         In genesis 1 heeft God ook gezegd dat de mens in Ons beeld, Onze gelijkenis, gemaakt is. Er staat hier “ons”, meervoud en niet enkelvoud. God spreekt over zichzelf dus in het meervoud. Namelijk God de Vader, God de Zoon (= Jezus) en God de Heilige Geest.
         En wij, als mens, zijn naar Gods beeld gemaakt. Dat klopt ook, want de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. 3 aparte entiteiten maar toch 1. Net zoals God 3 aparte ‘entiteiten’ is, maar toch 1.

         Genesis 1:26 (HSV)
         26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

         En uiteraard geloof ik ook dat Jezus op aarde de autoriteit van God heeft ontvangen om te doen wat Hij de Vader heeft zien doen. Ik zei alleen dat ik dat niet lees in Joh. 16: 13-15.

         Eigenlijk is het goed nieuws dat het God zelf is die ons redding bracht, want een mens kan de mensheid niet redden. Als Jezus slechts een mens was met een zondige natuur zoals van iedere andere mens, dan kon Jezus niemand tot redding brengen.

         Gods zegen!

         Like

         1. De meervoudsvorm die gebruikt wordt in de Schrift is de pluralis majestatis of Koninklijk meervoud. Als u goed kijkt staat er “Wij” maar verder ook “Hij” duidend naar die sprekende wat wijst op een enkelvoudig persoon die spreekt.

          Een paard dat een paard voort brengt, brengt niet zich zelf voort. Het nieuw geboren paard is niet haar ouder, zo is Jezus ook niet de Vader, maar de zoon van de Vader. Jezus is goddelijk maar niet God, een zeer groot verschil.

          Jezus is de beloofde Messias die een zoenoffer gebracht heeft. Door niet zijn wil te doen, maar de Wil van God te doen, wat eveneens zijn wil zou geweest zijn indien hij God is, heeft God zijn loskoopoffer aanvaard en hem verhoogd om bemiddelaar te zijn tussen God en mens. Als Jezus God is kan hij geen bemiddelaar zijn alsook geen hogepriester voor God.

          Jezus heeft redding gebracht maar God is de uiteindelijke gever van Verlossing. Zonder Zijn aanvaarding van het zoenoffer zou er geen verlossing zijn.

          Like

          1. Ik denk dat het geen zin heeft om te blijven discussiëren… Je kan even goed argumenteren dat “Wij” effectief verwijst naar een meervoudsvorm en niet naar een “pluralis majestatis”.

           Ook begrijp ik niet dat u een verschil ziet tussen “goddelijk” en “God”. Als een mens een mens voortbrengt, is een zoon of dochter dan “menselijk”, maar toch geen “mens”?

           Het feit dat God één is, maar toch drie personen, verklaart dat Jezus Christus en de Vader een andere wil kunnen hebben. Hier op aarde kunnen we deze drie-eenheid trouwens nooit volledig begrijpen. Maar dit wil niet zeggen, dat het volledig “weggeargumenteerd” mag worden…

           Lees ook eens volgend vers:

           1 Johannes 5:7 (HSV): Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

           Gods zegen!

           Like

          2. U schrijft “Als een mens een mens voortbrengt, is een zoon of dochter dan “menselijk”, maar toch geen “mens”?” maar wanneer u dat plaats naar Jezus zogezegd zijnde de Vader moet man volgens uw gedachte dan ook stellen dat uw dochter of zoon ook u is, zoals u beweert dat Jezus wel God moet zijn omdat hij de zoon van God is en uit God voorkomt. Uw kinderen komen ook uit u en uw vrouw voort maar zijn noch de vader noch de moeder, zoals Jezus noch zijn hemelse vader, noch zijn wereldlijke vader, noch zijn wereldse moeder is .

           Like

          3. Het volledig begrijpen van de drieëenheid zullen we als mens nooit kunnen. Ik lees enkel wat er in de bijbel staat en leidt daaruit af dat het zo is. Zoals water in 3 verschillende vormen bestaat (vloeibaar, waterdamp, ijs), zo is God één maar met 3 manifestaties als het ware…

           Ik zou zoals eerder vermeld hier de discussie willen afsluiten. Het is uiteindelijk God de Heilige Geest zelf die ons naar de volle waarheid zal leiden.

           Gods zegen!

           Like

Geef commentaar // Leave a Reply

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.